Completi aquest formulari per sol·licitar la pre-inscripció al CBS. * Camps obligatoris.

Sol·licitud d'alta.

Dades de contacte.

Modalitat d'alta.

Num de compte corrent.

Condicions

NORMES BASIQUES D’UTILITZACIÓ
1. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT I CONDICIONS DE SOCIS

1. Per accedir al centre és obligatori presentar el carnet personal i estar al corrent de tots els pagaments.
2. El carnet de soci/a és personal i intransferible. El préstec d’aquest a una altra persona significarà la baixa del titular.
3. Preguem que utilitzeu els fulls oficials de suggeriments o de reclamació per ajudar-nos a millorar el servei; qualsevol suggeriment és d’un gran valor per a nosaltres.
4. No està permesa cap activitat professional aliena al centre, a l’interior d’aquest.
5. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, si se’n fa un mal ús, comportarà la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret a ser soci/a.
6. En el cas de patir alguna lesió i/o malaltia que pugui considerar-se de risc per la pràctica d’activitats físiques o esports, s’haurà d’informar personal tècnic.
7. S’ha d’utilitzar roba i calçat apropiats per a cada activitat i servei esportiu i/o de fitness.
8. És obligatori respectar els horaris establerts per les diferents activitats i serveis del centre.
9. La direcció del servei podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en els casos següents:
- Incompliment d’aquest reglament.
- No respectar el caràcter intransferible del carnet de soci/a.
- No respectar les normes de convivència i civisme.

2. TRÀMITS ADMINISTRATIUS

1. En el moment de formalitzar el contracte serà indispensable autoritzar el càrrec dels rebuts del número de domiciliació bancària comunicada.
2. Els usuaris hauran de respectar la modalitat de quota en la qual estiguin inscrits i han d’estar al corrent de tots els pagaments de tots els serveis.
3. Qualsevol canvi administratiu (baixa, canvi de quota, canvi de número de domiciliació bancària...) s’ha de comunicar abans del dia 20 del mes en curs, perquè tingui vigència el mes següent.
4. Les quotes es passaran del dia 1 de cada mes.
5. BAIXA DEL SERVEI: per donar-se de baixa del centre com a soci/a serà obligatori enviar un e-Mail a rubi@duetsport.com abans del dia 20 de cada mes.

3. HORARI DEL CENTRE

1. L’horari del centre és de dilluns a dijous de 6:30 a 9:00 i de 13:00 a 20:30. Divendres de 6:30 a 9:00 i de 13:00 a 18:00.
2. El centre es reserva el dret de modificar aquests horaris prèvia comunicació als abonats/des.
3. El centre romandrà tancat els festius estatals.
4. Les vigílies de determinats festius, i amb prèvia comunicació interna, l’horari habitual pot ser modificat.

4. OBJECTES PERDUTS I/O ROBATS

1. La direcció del centre no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats i/o robats a les instal·lacions del centre.
2. Els objectes perduts es dipositaran a la recepció del centre i es guardaran durant un període de 15 dies. Passat aquest període, el material serà entregat a la caritat.

6. VESTUARIS

1. El soci podrà fer us d’un sol armariet
2. Els armariets hauran de buidar-se un cop finalitzada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats al interior es dipositaran com a objectes perduts.
3. En cas de pèrdua i/o mal us de la clau s’haurà d’abonar el cost corresponent.
4. S’ha de respectar l’espai de la resta d’usuaris.
5. Per qüestions d’higiene, no està permès depilar-se, afaitar-se i/o tallar-se les ungles als vestuaris.
6. Per qüestions d’higiene recomanem l’ús de xancletes.
7. Els socis/es hauran d’evitar qualsevol comportament que molesti el benestar de la resta d’usuaris.
8. No està permès menjar a l’interior dels vestuaris.

BANY DE VAPOR

1. No està permès l’accés als banys de vapor a aquelles persones que tinguin problemes d’hipertensió o hipotensió, cardiopaties greus, varices i altres malalties que comportin un risc. En cas de dubte, consulteu el metge.
2. És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans d’utilitzar-lo.
3. Està prohibit depilar-se i afaitar-se en tota la zona termal.
4. Està prohibit entrar menjar.
5. No està permesa la manipulació dels aparells de control.
6. S’ha d’abandonar immediatament el bany de vapor si es nota sensació d’ofec o mareig.
7. S’aconsella beure líquid després de la sessió.
8. Horari es dimarts i dijous de 6:45-19:00 i dilluns, dimecres i divendres de 13:00-19:00.

7. ÀREES DE FITNESS

En el cas de patir alguna lesió i/o malaltia que pugui considerar-se de risc a l’hora de practicar activitat física o esport, s’haurà d’informar al metge o tècnic de fitness del club.

a) SERVEI DE TOVALLOLA:
Tots els socis tenen dret a la utilització de dues tovalloles, una gran per la dutxa i petita per un ús tècnic de la sala de Fitness o de les activitats dirigides.
S’haurà d’utilitzar una tovallola, que es col·locarà sobre l’àrea de contacte (màquines i màrfegues) i netejar-les un cop finalitzada la seva utilització.

b) SALA DE FITNESS
1. Es recomana hidratar-se amb aigua o begudes isotòniques abans, durant i després de l’exercici realitzat.
2. S’utilitzarà la indumentària i calçat adequat. El calçat d’us interior no podrà ser el mateix que l’utilitzat a les instal·lacions exteriors.
3. No es pot accedir a les zones d’entrenament amb bosses esportives, menjar, envasos de vidre o qualsevol altre material que el personal de la instal·lació consideri inadequat.
4. En els moments de màxima afluència a la sala, el temps límit d’utilització de les màquines cardiovasculars no podrà superar els 20 minuts.
5. Es farà un us adequat del material de la sala. Després d’utilitzar-lo es guardarà al seu lloc, descarregant les barres i col·locar les peses i discos al seu lloc.
6. Cal procurar que les plaques de les màquines de tonificació no impactin mentre es realitzen els exercicis.
7. Els abonats hauran d’evitar qualsevol comportament que enterboleixi el benestar de la resta d’usuaris.

c) ESTUDI D’ACTIVITATS DIRIGIDES
1. És important assessorar-se prèviament pels tècnics de fitness del tipus d’activitat que es desitjarà realitzar.
2. No està permesa l’entrada a les sales d’activitats dirigides 10 minuts després de l’inici de les activitats.
3. L’aforament de les activitats és limitat en 18 persones en cicling i 15 la resta d’activitats. Cobert aquest aforament no és permet l’accés.
4. S’aconsella no sortir de la classe abans de la seva finalització per tal de garantir una bona recuperació.
5. L’horari de les activitats dirigides podrà ser modificat i/o reduït avisant i notificant els socis prèviament.